VALGPROGRAM
ØSTRE TOTEN FRP 2019-23

FORORD
POLITIKERE MÅ TA TILBAKE STYRINGEN

Mange har inntrykket av at det er administrasjonen og «de på rådhuset» som styrer kommunen vår. Fakta er at administrasjonen gjør stort sett hele jobben. De utfører jobben som kommunestyret har satt de til å gjøre, men de har også en enorm makt når de behandler alle saker og papirer som skal til politikerne.

Politikerne sitter da igjen med et utkast til hvordan ting bør være. FrP har stilt spørsmålstegn ved mange av sakene vi har hatt til politisk behandling og fremmet alternative løsninger. Men fra talerstolen i kommunestyret blir de aller fleste forslag stemt ned da det ikke er administrasjonen som har fremmer og undersøkt dem. Da sitter politikerne i realiteten igjen med så få valgalternativer og en klar og tydelig vei å gå: Nemlig slik administrasjonen forslår.

Vi mener at politikerne må stå oppreist og snakker om sine egne løsninger. Kommunestyret MÅ kunne velge alternative løsninger og gjøre valg som POLITIKERNE som INNBYGGERNES valgte representanter ønsker.

Politikere må faktisk også ta reel kontakt med innbyggerne og gå i dialog. Dette er ett av kravene Østre Toten FrP setter for at du kan ha et folkevalgt verv hos oss.

Administrasjonspartiet vil alltid være der og de vil alltid se på en sak med sine øyne. Det er viktig å få belyst en sak fra alle sider og administrasjonen gjør som oftest en grundig jobb for å belyse en sak. Men skal politikken og kommunen ha en lysende fremtid må POLITIKERNE faktisk ta et ansvar og gjøre en jobb for både kommunen og innbyggerne og vise en tydelig vei dit vi ønsker.

FrP vil ta tilbake styringen og ta ansvar for kommunen.

FRPS POLITIKERE SKAL JOBBE FOR DEG – VI ER DITT OMBUD

Politikere har en viktig oppgave og det er å være en ombudsmann. Våre kvinner og menn skal stå til innbyggernes tjeneste og skal hjelpe innbyggerne i møte med kommunen, dersom de opplever at kommunen ikke opptrer slik det bør forventes. Ingen sak er for liten og ingen sak er for stor for våre tillitsvalgte.

Fremskrittspartiet tar ombudsrollen på alvor. Brukerundersøkelser, fritt brukervalg og konkurranseutsetting er viktige virkemidler, men viktigst av alt er kontakten med innbyggerne. Ta kontakt og gjerne gi oss utfordringer!

SKOLE

 • Østre Toten FrP vil:
 • - at man utdannes til jobb, ikke arbeidsledighet
 • - at man blir den beste versjonen av seg selv
 • - at man kan leve mobbefrie liv og ha nulltoleranse for mobbing
 • - at skolene skal praktisere tidlig innsats
 • - at det legges til rette for fritt skolevalg
 • - at nærmiljøanleggene styrkes
 • - ha SFO til revisjon for å få fleksibilitet
 • - ha mobbeombud i kommunen 
 • - arbeide for å styrke Lena-Valle VGS
 • - arbeide for å styrke Toten Folkehøgskole

Det er viktig med tanke på hva slags undervisning man prioriterer å kunne hjelpe barna og ungdommen til å utdanne seg til jobb og ikke arbeidsledighet. Dette handler om språkfag / valgfag samt å få skolene til å svare på behovet arbeidsmarkedet har.

Alle elever i skal ha undervisning tilpasset sitt eget nivå, ut i fra de forutsetningene elevene har. Faglig sterke elever må motiveres gjennom muligheten til å ta fag på høyere skoletrinn, mens faglig svake elever må motiveres gjennom en tilpasset opplæring som gir mestringsfølelse og som sikre en faglig utvikling. Det handler om å tilpasse undervisningen best mulig til elevene, ikke lage A4 løsninger som utdanner roboter.

Kommunen kan ikke akseptere mobbing. Det skjer dessverre i vår kommune og Fremskrittspartiet mener skolene må bruke lovverket til det ytterste. Det er mobberne som skal bytte skole, ikke den som blir mobbet.

Lærere må være aktive ledere som er profesjonelle og rettvendt, med tydelige krav og høye forventninger til elevenes læringsutbytte. Men læreren kan ikke gjøre jobben alene. For å sikre et optimalt undervisningsmiljø i norsk skole må det være et grunnleggende godt hjem-skolesamarbeid.

Skolene må ha tilstrekkelig kompetanse til å håndtere elever som har utfordringer med ordinær tavleundervisning, eller med å sitte stille.

Skolene i Østre Toten kommune skal praktisere tidlig innsats. Det betyr at de skal ta tak i utfordringer så snart de avdekkes.

FrP mener kvalitet og læringsmiljø er kjempeviktig. Vi mener at å ha et mangfold i undervisningen er viktig og støtter dermed opp om pedagogiske alternative skoler. Foreldre må ha frihet til å kunne velge den undervisningen de mener er best for sine barn.

Fremskrittspartiet vil at det skal legges til rette for fritt skolevalg så sant det er plass på skolen. Nærskoleprinsippet er viktig, men det er ikke alle som ønsker å gå på den nærmeste skolen. Fremskrittspartiet mener at vi skal ha fritt skolevalg slik at elevene kan velge å gå på en annen skole enn den nærmeste så sant det er plass. Dette handler om frihet for enkeltmennesket og alle de positive ringvirkninger som konkurranse mellom skoler kan gi.

FrP ønsker fremheve fordelene med grendeskolene. Å ha en skole nære hjemmet virker trygt og godt. Flere argumenterer også med at barna får en tettere kontakt med både læreren og de andre barna. Vi ønsker å fremme blant annet disse argumentene og vil være aktive ved en debatt.

Uavhengig av strukturen er det viktig at barna har et nærmiljøanlegg i nærheten av hvor de bor. Det er viktig å kunne ha et trygt sted å samles og leke uten at man må nødvendigvis ut med bilen. Dette er tradisjonelt samfunnets rolle å skape disse arenaene. FrP vil i samarbeid med skolene, frivilligheten og innbyggerne verne om og styrke disse anleggene.

SFO-ordningen er for mange innbyggere en del av løsningen som får hverdagen til å gå opp. Dette er en kostbar ordning som har begrensninger. Dersom familien sliter med å få slutten av dagen til å gå opp blir man presset til å ha full plass. FrP ønsker frihet og hjelpe familiene til å få den løsningen som måtte passe for dem. SFO-ordningen må opp til revisjon!

Fremskrittspartiet i regjering har fått til mobbeombud i alle landets fylker i 2018. Dette er et skritt i riktig retning, men vi mener det er behov for at våre barn også i lokalmiljøet kan finne en trygg havn og få hjelp. Dette vil vi arbeide for.

Lena-Valle VGS er en viktig institusjon på Lena. Landbruksutdanningen der skal være landsledende ettersom Østre Toten er en landbrukskommune og vi har NIBIO og Norsk Hestesenter i nærmiljøet.

Toten Folkehøgskole er viktig for Lena og Østre Toten og gir store positive ringvirkninger. Dette tilbudet må sikres.

BARNEHAGE

 • Østre Toten FrP vil:
 • - ha full likebehandling av private og offentlige barnehager
 • - jobbe for kvalitet og mangfold i barnehagetilbudet
 • - fortsette satsningen på tidlig innsats
 • - ha fleksible åpningstider tilpasset foreldrenes/brukernes behov
 • - ha full barnehagedekning og løpende barnehageopptak hele året

Østre Toten er avhengig av de private barnehagene og FrP støtter opp om disse og ønsker et bredt pedagogisk utvalg velkommen til kommunen.

Fremskrittspartiet mener det er et godt barnehagetilbud som er viktig – ikke hvem som leverer det. Ergo er både kommunale og private egnet til å levere barnehagetilbud.

Fremskrittspartiet vil jobbe for kvalitet og mangfold i barnehagetilbudet. For å få til mangfoldet er de private barnehagene en viktig samarbeidspartner for kommunen.

Barnehagene i Østre Toten kommune skal praktisere tidlig innsats. Det betyr at de skal ta tak i utfordringer så snart de avdekkes.

Vi lever i en stadig mer utfordrende hverdag med mange ulike arbeidstider. Vi er positive til barnehager som har mer fleksible åpningstider dersom brukerne har behov for det.

Fremskrittspartiet vil jobbe for et løpende opptak i barnehagene i Østre Toten kommune. Vi ønsker at alle ettåringer får tilbud om barnehageplass når de fyller ett år, uavhengig av når på året dette skjer. Det handler om rettferdighet og frihet til enkeltmennesket til å velge hva som er best for sin familie.

KULTUR OG FRIVILLIGHET

 • Østre Toten FrP vil:
 • - ha et mangfoldig kulturliv med redusert politisk styring
 • - at «voksenkultur» i større grad både kan, og bør finansiere seg selv
 • - prioritere barne- og ungdomsaktiviteter
 • - ha et fortsatt godt bibliotektilbud

Fremskrittspartiet ønsker et mangfoldig kulturliv med redusert politisk styring. Vi mener kulturlivet i større grad både kan, og bør finansiere seg selv. FrP ønsker å prioritere å støtte barne- og ungdomsaktiviteter.

Korps og kulturskole

For å bedre hverdagen for korpsene bør det etableres fullt momsfritak for kjøp av instrumenter, noe FrP jobber for inn mot Stortinget. Østre Toten har en veldig god kulturskole på Kapp som hele kommunen må kunne utnytte dersom kommunen fortsatt skal medfinansiere denne.

Bibliotek

Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena, og derfor mener FrP at gode skolebibliotek er en viktig faktor for å oppnå elevenes læringsmål. Vi har Innlandets beste bibliotek på Lena som er i utvikling til å bli en god og sosial møteplass. FrP ønsker å støtte opp under dette arbeidet.

Kulturarv

Når staten krever undersøkelser for å lete etter kulturminner, må staten også bære kostnaden.

IDRETT OG FOLKEHELSE

 • Østre Toten FrP vil:
 • - at idretten i størst mulig grad skal være uavhengig av politisk styring
 • - at idretter som ikke er blant de veletablerte slippes til
 • - at alle idretter behandles etter samme prinsipper av det offentlige
 • - at det offentlige forskutterer restbeløp for Norsk Tipping
 • - prioritere barne- og ungdomsaktiviteter

Idrett skal i størst mulig grad være uavhengig av politisk styring. Idretten må ikke ses som en forlenget arm av det offentlige, men må få vokse og gro på egne premisser til glede for deltakere og utøvere.

Fremskrittspartiet er opptatt av at også idretter som ikke er blant de veletablerte må slippes til, og at alle idretter skal behandles etter samme prinsipper av det offentlige.

Fremskrittspartiet vil at staten forskutterer restbeløp for Norsk Tipping, slik at lag og foreninger som bygger idrettsanlegg og kulturbygg, får tilskuddet når anlegget blir tatt i bruk. Lokalt vil vi bidra med rentefritt lån inntil momskompensasjonen kommer.

Fysisk aktivitet er en viktig faktor for god helse. Idrett og folkehelse er to sider av samme sak. FrP vil at hver enkelt skal kunne kan legge grunnlaget for en god helse i livet.

Fremskrittspartiet vil prioritere barne- og ungdomsaktiviteter.

FRIVILLIGHET

 • Østre Toten FrP vil:
 • - at frivilligheten må få mulighet til å vokse og gro, uavhengig av politisk styring
 • - at kommunen upolitisk støtter opp om frivilligheten i kommunen
 • - at kommunen synliggjør den uorganiserte frivilligheten
 • - skape arenaer der innbyggerengasjement blir en naturlig del av lokalsamfunnet

Frivilligheten må få mulighet til å vokse og gro, uavhengig av politisk styring. Men vi kan allikevel få kommunen til å støtte opp om frivilligheten i kommunen, synliggjøre og fremme den upolitisk.

Det foregår så mye både organisert og uorganisert frivillighet i kommunen. Allikevel er det den organiserte som er mest synlig. Vi ønsker å gjøre den uorganiserte og tilfeldige frivilligheten synlig som et eksempel til etterfølgelse.

Fremover vil vi trenge 70-tallets idealisme og engasjement i det frivillige arbeidet. Kommunen alene har ikke midler nok og bør heller ikke styre hverdagslivet til sine innbyggere. På 70-tallet hadde man lekeplasser, hoppbakker og aktiviteter over hele kommunen og i de fleste nabolag. I dag peker man på kommunen og krever at de skal ordne opp.

FrP mener at kommunen bør finne løsninger slik at kommunen og innbyggerne i samarbeid tar ansvar for samfunnet rundt seg. Kommunen har en del primæroppgaver som ikke blir dekket slik det burde og har ikke ressurser nok til å ta seg av alt som skjer innenfor kommunegrensene.

Men kommunen kan bidra med en god del inn i et samarbeid, men vil være avhengige av innbyggernes driv og engasjement for å kunne oppfylle innbyggernes forventninger og ønsker. FrP foreslo for eksempel at frivilligheten skulle få tilbake midler fra overskuddet i Horisont Miljøpark da frivilligheten må betale for å bli kvitt avfallet sitt. Dette er ett eksempel på hva kommunen kan bidra med og det finnes mange flere.

Fremskrittspartiet ønsker å skape slike arenaer der innbyggerne og kommunen i fellesskap løser samfunnets problemer lokalt der folk bor. For tenk hvor flott en kommune vi bor i om vi har 15.000 som sammen løser problemene som opptar deg i ditt nabolag?

BOSETTING OG INTEGRERING

 • Østre Toten FrP vil:
 • - at alle innbyggere i kommunen er aktive samfunnsborgere
 • - at kommunen får en oversikt over reelle kostnader og oppnådde resultater på integreringsområdet
 • - at tilskudd brukes aktivt til integrering av de allerede bosatte flyktningene i kommunen for å hjelpe disse ut i arbeidslivet
 • - at Østre Toten kommune ikke tar imot flere flyktninger enn vi klarer å få ut i jobb og integrert

Fremskrittspartiet erkjenner at kommunene har et ansvar for å bosette flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Bosetting må likevel stå i forhold til kommunens evne til å sikre god integrering og deltakelse i arbeidslivet.

Kommunen må ha oversikt over reelle kostnader og oppnådde resultater på integreringsområdet, på samme måte som på andre tjenesteområder. Det mangler vi i Østre Toten da det ikke er tverrpolitisk vilje til å se på fakta. Det er trender som viser at sosialbudsjettet øker etterhvert som vi tar imot flyktninger og statistikk viser at kommunen klarer ikke få flyktningene ut i jobb.

Når kommunen tar imot over 40 flyktninger i året og ikke har apparat til å takle dette går det dårlig. Kommunen mangler oppfølgingstjeneste, arbeidstrening og arbeidsplasser til alle og ikke minst bosted til alle flyktningene vi skal bosette.

FrP sier derfor STOP. Vi må vite hvordan vi kan løse dette best mulig. Vi kan ikke bare tenke med «hjertet» og ta imot flere enn vi takler å håndtere. Det blir ikke en god situasjon verken for flyktningene eller innbyggerne. Dette skaper ikke et innholdsrikt og inkluderende liv for flyktningene hvor de kan delta aktivt i samfunnet på jobb og på fritiden. Da får vi en gruppe mennesker som er utenfor samfunnet, gjerne arbeidsledige og uten sosiale nettverk i lokalsamfunnet. Vi får også stor misnøye blant innbyggerne i kommunen og det kan skape sinne og frustrasjon.

Man ser at andre og tredjegenerasjons innvandrere er gode bidragsytere i samfunnet når de har fått skole og jobb. Det er dermed viktig at innvandrerne kommer inn i skole og jobb med det samme de kommer til landet.

Alle snakker om integrering, men vi klarer allikevel ikke i kommunen vår å integrere godt. Idretten kan være en god arena for integrering i samfunnet. Undersøkelser viser at innvandrere, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen. FrP ønsker å bidra til idrettsglede for alle og vi ser at idretten i kommunen er flinke på integrering.

Integrering er ikke et skuespill man har en gang i året på skattebetalernes regning der skoleelever fra alle samfunnslag bidrar. Integrering er ikke en middag der enkelte samfunnslag møter hverandre. Integrering er ikke en temakveld hvor man møter stort sett medlemmer fra ett samfunnslag

Skal vi lykkes med integrering må vi treffe alle samfunnslag. Vi må slå bredt ut og slutte å lage opplegg kun for flyktningene. Det er ikke bare flyktningene som sliter med økonomien og trenger hjelp til det. Det er også mange norske barn som ikke har råd til fritidsaktiviteter eller mange voksne som ikke klarer å få endene til å møtes. Det er ikke bare flyktningene som har behov for sosial kontakt, det sitter mange i alle aldersgrupper som har sosial angst eller ikke klarer å komme seg ut i lokalsamfunnet av andre grunner

Når Østre Toten FrP snakker om integrering så handler det om å få alle innbyggere til å fungere i lokalsamfunnet hvor alle kan leve et godt liv og bidra på sine premisser. Det vil vi jobbe for.

HELSE OG VELFERD

 • Østre Toten FrP vil:
 • - arbeide for videreføring av prosjektet der en ambulanse har base på Lena
 • - gjennomgå kommunens drift og forvalting av utleieboliger
 • - at aktivitetsplikten skjerpes og nye tiltak vurderes
 • - inkludere alle i det sosiale arbeidslivet
 • - arbeide for et godt psykisk helsetilbud
 • - likestille private og offentlige tjenetilbydere
 • - jobbe for å sikre logopedtilbud for personer rammet av slag eller hjerneblødning

Nærheten til ambulanse er kritisk i mange tilfeller. At en ambulanse har base på brannstasjonen på Lena skaper en trygghet og redder liv. FrP vil arbeide for at en sykebil fortsatt vil ha base på Lena.

Kommunens utleieboliger er et tema man sjeldent hører om. Vi vil ha full gjennomgang og vil vite hvilke grupper som blir prioritert (unge voksne, innvandrere, barnefamilier, eldre, rusavhengige). Hvilke behov fylles når kommunen leier ut bolig (Økonomi, sosialisering, alkoholisme /stoffmisbruk)? Vi vil også til bunns i om man faktisk kan få hjelp til selvhjelp da de færreste ønsker å stå med lua i hånda og være avhengige av andre for hjelp.

Vi ønsker en sterkere aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere. Vi vil inkludere alle i samfunnet, enten i arbeidslivet eller til tjeneste for kommunen. De aller fleste har mulighet for å komme seg ut i ett slags arbeid og bli inkludert i det sosiale arbeidslivet. Mange sliter med ensomhet og depresjon etter å ha falt utenfor arbeidslivet. Våre unge må få hjelp til å komme i utdanning og arbeid og det må flyktningene vi har bosatt her også.

Aktivitetstiltak kan for eksempel være å rydde uteområde, ta ned buskas langs Pilgrimsleden og lignende. Eller rett og slett å bare møte opp for å bli sosiale. Her er det mange muligheter!

Psykisk helse og rus

Psykisk helse har i mange år vært et tabubelagt tema. Endelig er det satt på dagsorden! Regjeringen har satset store summer på dette feltet, men det virker som om kommunen ikke helt følger opp. Kommunen har fått ansvar for øyeblikkelig psykisk hjelp uten at man har gode ordninger på det enda.

Det er viktig å ha en god psykologtjeneste i kommunen. Vi trenger psykolog til opplæring av ansatte i alle sektorer, men vi bør også kunne ha klinisk behandling av enkelte tilfeller. Vi trenger å styrke forebyggingsarbeidet gjennom skolehelsetjenesten og tidlig innsats i familienære tjenester.

Dagens unge er oppdratt til å være like. Alle skal gjennom den samme kverna og lære det samme, jobbe på samme måte og mene det samme. Vi må jobbe for å få tilbake aksepten om at ingen er like. Alle har sin egen måte å lære og være på. Alle er individer og alle er like mye verdt. Vi må slå et slag for at man har LOV til å være forskjellig og barna må få det inn med morsmelken.

FrP har foreslått å opprette et lavterskeltilbud likt Møteplassen på Kapp. Vi vil fortsette å kjempe for å få lavterskeltilbud i vår kommune.

FrP mener at både private og offentlige tjenestetilbydere skal benyttes. Hva er verre enn at en familie setter livene sine på hold mens man venter et halvt til ett år på å kunne få hjelp?

Kommunen må motivere den enkelte til å komme seg ut av rusmisbruk, bistå i søknadsprosess for behandling for deretter å gi nødvendige oppfølging etter endt behandling. Det er viktig å ha fokus på forebyggingsarbeid, ansvarliggjøre den enkelte til å bidra i egen situasjon og ha et særlig fokus på barn født av rusmisbrukere.

Personer uten bosted eller boevne må få nødvendig oppfølging, ikke bare bli satt i en leilighet et sted.

Personer med nedsatt funksjonsevne, BPA og omsorgslønn

Samfunnet må legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal få en god oppvekst, kunne ta utdanning og få seg arbeid. Offentlige bygg må utformes universelt slik at alle kan benytte seg av tilbudene.

Personer som får nedsatt funksjonsevne, skal sikres rehabilitering og nødvendige hjelpetiltak. Psykisk utviklingshemmede skal så langt som mulig gis like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre. Tilrettelegge for arbeid, fritidsaktiviteter og valgfri boform.

Vi er positive til BPA som alternativ til kommunal oppfølging. Dette handler om enkeltmenneskets rett til å leve sitt eget liv og frihet til å utfolde seg.

Fremskrittspartiet ønsker å tilby omsorgslønn for de som ønsker å velge en av sine nærmeste til å utføre omsorgstjenester, der det er faglig forsvarlig. Vi må kunne være fleksible og hjelpe familier i denne vanskelige situasjonen istedenfor å institusjonalisere folk.

Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten er viktig i forebygging og behandling av sykdommer. Østre Toten er heldig som har nok fastleger som leverer et godt tilbud. Ordningen kommunen har med fastlegene er litt dyrere for oss, men FrP ønsker å beholde dette tilbudet da kommunen blir en attraktiv arbeidsplass for legene.

Gode legevakttjenester er viktig og vi mener den interkommunale legevakten ikke klarer å levere et godt nok tilbud. FrP vil jobbe med våre samarbeidskommuner for å skape en bedre tjeneste.

Utvikle helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Det første skrittet er å samle tjenestene. Da skaper vi et bedre arbeidsmiljø, sparer penger på lokasjoner som kan brukes på å gi en bedre tjeneste. Helsesøstre skal fortsatt jobbe på skolene og det må utarbeides mulighet for at alle elever kan møte på det nye helsesenteret når det flyttes.

God jordmortjeneste har vi og det ønsker å beholde.

Fremskrittspartiet vil jobbe for å sikre logopedtilbud for personer rammet av slag eller hjerneblødning. Dette er en tjeneste som bør samles interkommunalt.

ELDREOMSORG

 • Østre Toten FrP vil:
 • - arbeide for variert omsorgstilbud som er best tilpasset den enkeltes behov
 • - skape bofellesskap for eldre basert på trygghet, sosial kontakt og livskvalitet
 • - legge til rette for etablering av omsorgsboliger med døgnbemanning
 • - at Østre Toten kommune søker på ordningen med statlig finansiert eldreomsorg
 • - arbeide for et tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for personer over 75
 • - ha en økt satsning på habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene
 • - ha en samboergaranti og at pårørende blir tatt med på råd
 • - arbeide for fritt brukervalg i hjemmetjenesten
 • - i samarbeid med innbyggerne løfte eldreomsorgen og stimulere til aktivitet og mestring
 • - at velferdsteknologi blir mer brukt for å skape trygghet hos brukere og pårørende
 • - jobbe aktivt for at kommunen søker på tilskuddsordningene som finnes
 • - sikre god kompetanse innen eldreomsorgen og tilby etter- eller videreutdanning
 • - stimulere til samhandling med tannhelsetjenesten og gi det til de som har krav
 • - sikre at kommunen får et godt eldreombud

Hva skal vi bruke bo- og servicesentrene våre til i fremtiden? Her må vi tørre og tenke nytt. Det er mange tanker om hva som bør gjøres. Her er et eksempel på hva som kan gjøres:

Lokalene kan med små innvesteringer få ett helt nytt konsept. Det kan være små leiligheter med ett større fellesrom samt mindre rom for små sammenkomster. Man kan ha en sykepleier på heldøgns vakt. Leilighetene bør leies ut og dette skal være et tilbud til eldre som ikke lenger er komfortable med å bo hjemme, men for frisk til sykehjemsplass.

Mange eldre som bor hjemme er engstelige. Det er også mange eldre som bor alene. Ensomhet gjør vondt, men isolasjon tar liv. Dette handler i bunn og grunn om livskvalitet.

Kommunen vår har tre alternativer:

1) Bo hjemme til du blir så skrøpelig at du kommer inn på sykehjemmet

2) Kjøp leilighet i sentrum, er du heldig får du da mer sosial kontakt og forlenget livskvalitet

Fremskrittspartiet vil fortsette å arbeide for at vi får inn store tilbud på alternativ 3:

3) Kjøp eller lei leilighet i et BOFELLESSKAP som aktivt jobber for å trygge beboerne, ha sosiale sammenkomster og fremme livskvalitet.

Det er flere små slike bofellesskap allerede i kommunen, men det er ikke nok av disse til å møte fremtiden. Dette er derfor retningen vi ønsker at våre bo- og servicesentre skal ta.

Diskusjonen vil gå om dette bør være et senter / hjem som kommunen eller Boligstiftelsen tar seg av. FrP mener at kommunen ikke vil kunne drifte et slikt senter effektivt og godt. Vi er åpne for at Boligstiftelsen kan gjøre et forsøk og vi inviterer ideelle organisasjoner til å være med i dette fellesskapet. Private aktører er også interessert i å drifte et slikt tilbud rimelig for de eldre. Man må være åpen for mulighetene og da velge det beste tilbudet for både beboerne og fellesskapet.

Vi har både Kapp, Balke, Sykehjemmet og Fjellvoll som alle vil bli samlokalisert til Labo mot 2030. Vi har med andre ord muligheter for mange forskjellige løsninger. En del av debatten vil også gå på om det skal være heldøgns bemanning på disse boligene. Dersom man bygger opp et bofellesskap hvor hjemmesykepleien kan ha en liten base vil enkelte av disse ikke behøve heldøgns bemanning. Det er nok ikke politisk flertall for at kommunen skal drifte slike sentre med heldøgns bemanning, det er jo nettopp derfor kommunestyrene har vedtatt å bygge Labo.

Vi vil legge til rette for etablering av omsorgsboliger i bofellesskap med døgnbemanning. Dette ser vi for oss at blir en privat tjeneste som skal være rimelig for beboerne og er et supplement til bofellesskapene vi også ønsker å skape.

Fremskrittspartiet vil ikke at det er kommunens økonomi som avgjør hva slags eldreomsorg man får. FrP i regjering startet opp et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg i 6 kommuner og opplegget har vært en suksess både for kommunene og ikke minst for de eldre. Derfor vil vi at Østre Toten kommune skal søke om å få være med på statlig finansiert eldreomsorg.

FrP vil arbeide for et tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for personer over 75 år. Dersom kommunen klarer å møte innbyggerne med rett hjelp til rett tid vil flere eldre kunne bo hjemme lengre og ha et rikere og bedre liv.

Vi ønsker en økt satsing på habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene. Dette er rett og slett sunn fornuft. Det kan være perioder i livet, for eksempel rett etter en ulykke eller operasjon hvor du trenger hjelp til enkle ting. Men du bør få hjelp slik at du klarer å gjøre det selv, ikke slik at du blir avhengig av at andre hjelper deg. Det handler om livsglede, frihet og mestringsfølelse. Mange eldre sliter med en følelse av at de er til bry for andre og dette kan hjelpe dem med å leve et rikere og bedre liv.

Vår kommune skal ha en samboergaranti og pårørende skal bli tatt med på råd. Ikke på lek slik det ble fremført i kommunestyret men rett og slett en garanti for at institusjonene våre ikke skiller eldre samboere om de ønsker å leve ut livene sammen. En samboer på en institusjon er en ressurs som avlaster de ansatte og kan bidra med mye til fellesskapet.

Når man har havnet på sykehjem så har man gjerne pårørende som er sterkt engasjert for at sine nærmeste får den beste behandlingen og livskvaliteten de fortjener. Mange eldre ønsker også at de pårørende blir tatt med på råd da de selv kanskje ikke klarer å følge med. Dette lykkes ikke kommunen med alle steder og dette vil vi jobbe for at blir tatt på alvor.

Frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi også innen helse og omsorg. Et slikt menneskesyn baserer seg på at hvert enkelt menneske er unikt og skal vises verdighet.

Konkurranse innen helse- og omsorgstjenester inspirerer til nyskaping, modernisering, teknologisk utvikling, spesialisering, kostnadsreduksjon og effektivisering. Man må tenke nytt på en utfordring og da kommer man oftest opp med en bedre løsning. Faglige vurderinger skal avgjøre tjenestebehov, kommunen skal finansiere og den pleietrengende skal selv kunne velge hvem som skal yte tjenestene. Dette er et ønskelig scenario som FrP jobber for.

De som av helsemessige årsaker har behov for omsorgstjenester, skal sikres valgfrihet og behovsdekkende tiltak til rett tid. Per dags dato finnes det ikke alternative private helsetjenester eller hjemmehjelpstjenester i kommunen. Det kan være ulike årsaker til det, enkelte tror at de private helsetjenestene er dyre. Vi har troen på alternativer og en konkurranse mellom disse vil føre til gode tjenester for brukerne. Der brukerne har fått tildelt en tjeneste skal brukeren selv få bestemme hvem som utfører tjenesten. Økonomisk skal kommunen betale det samme om det er privat eller kommunal tjeneste. Dermed vil kvaliteten på tjenesten avgjøre hvem som kommer og hjelper deg. Mange private tilbyr også andre tjenester som man kan benytte seg av til en rimelig penge. Det kommunale hjelpetilbudet har så mange og sterke restriksjoner og retningslinjer på hva se skal gjøre og trenger sårt avlastning av private tjenesteytende. Men dette skal ikke være til de rike, men et tilbud som alle kan benytte seg av. Vi ønsker fritt brukervalg på hjemmetjenesten.

Aktivitet, mestring og ernæringsmessig kosthold laget på stedet, er viktig for å øke trivselen samt redusere medisinbruk. Vårt nye sykehjem får et flott nytt kjøkken. Vi må vurdere om det kjøkkenet kan også kjøre ut god mat til kommunens innbyggere som av en eller annen årsak har behov for det.

Fjellvoll er et stjerneeksempel på frivillighetens effekter på et omsorgshjem. Beboerne har en rekke aktiviteter og kan leve et betydelig bedre liv der enn på et annet hjem som ikke har disse tilbudene. Kommunen må i samarbeid med innbyggerne løfte opp eldreomsorgen og stimulere til aktivitet og mestring. Kommunen er helt avhengige av et samarbeid her for å lykkes, men skal være en aktiv bidragsyter.

Velferdsteknologi kan bidra til å gjøre hverdagen enklere, tryggere og friere og gi flere mulighet til å bo hjemme lenger. Dette er ikke en erstatter for menneskelig sosial kontakt, men en trygghet for brukere, tjenestene og pårørende. Østre Toten må utnytte flere muligheter her.

FrP fikk gjennomslag for at det skulle opprettes et Eldreombud i kommunen vår i 2018. FrP har lenge vært forkjemper for et eldreombud i Norge som kan tale de eldres sak. Fra før har vi eldrerådet i kommunen vår, men det er politisk sammensatt.

Østre Toten FrP ønsker et upolitisk eldreombud som har møte og talerett i Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd og eldrerådet. Dette er også i tråd med kommune 3.0 hvor innbyggerne skal involveres og være med på laget.

Vi vil at Eldreombudet skal være en aktiv og samlende kraft i kommunen som taler for de eldre. Det vil vi arbeide for at blir mulig!

SAMFERDSEL

 • Østre Toten FrP vil:
 • - arbeide for trygge veier både for bilister og myke trafikanter
 • - fortsette press for utbedring av FV33 og utbygging av FV33 fra Gjøvik til Eidsvoll
 • - fortsette arbeidet for å få FV33 over til riksvegnettet som en prioritert eksportvei
 • - støtte oppunder Gjøvikbanen og RV4
 • - øke vedlikeholdet av kommunale veier

Fremskrittspartiet vil arbeide for trygge veier i Østre Toten kommune både for bilister og myke trafikanter. Alle elever skal ha en trygg skolevei.

Fylkesveg 33 er viktigst for Østre Toten kommune og det er også en viktig vei for industrien i Gjøvikregionen da denne veien er mest miljøvennlig å kjøre til Oslo for tungtransporten.

Fylkeskommunens muligheter for utbedring av veien er meget begrenset. Derfor har FrP i mange år jobbet for å få FV33 over til Riksvegnettet igjen som en prioritert eksportvei. Der har vi størst muligheter til å få gjort noe med «smala» på Akershussiden samt å få en helhetlig god standard på denne viktige veien for regionen.

Vi har ingen jernbane i vår kommune, men mange innbyggere drar til Eina eller Reinsvoll for å ta toget ned til Oslo. Det er dermed viktig for oss å sette Gjøvikbanen på kartet og få midler til utbedringer og «rettinger» der, samt koble den til Dovrebanen.

Gjøvikregionen deler felles arbeidsmarked og det er derfor viktig at vi også støtter oppunder RV4 som sammen med FV33 er regionens viktigste årer til omverdenen.

Vi ønsker at Nye Veier skal overta både FV33 og RV4 slik at vi får en rask, god og nødvendig oppgradering av strekningene.

Veivedlikeholdet i kommunen er veldig lavt. Vi ønsker å øke dette og ønsker å se på mulighetene for at kommunen med eget utstyr kan gjøre enkelt vedlikehold og forebyggende arbeid.

Det er viktig å kunne legge til rette for trygge skoleveier og gang- og sykkelstier. Noen konkrete prosjekter er at gangveien i Nordlia bør knyttes helt til Gjøvik. Det bør også vurderes gangvei mellom Lena - Kapp – Nordlia – Gjøvik da elsykkelens inntog har gjort at flere sykler til jobben og det skaper trafikkfarlige situasjoner.

BOLIGER, NÆRINGSLIV OG UTVIKLING

 • Østre Toten FrP vil:
 • - at innbyggerne skal oppleve Østre Toten kommune som et godt sted å bo og leve
 • - at styringen av kommunen skal være positiv, serviceinnstilt, effektiv og tilgjengelig
 • - at Østre Toten kommune skal være en "JA-kommune" og en etablererkommune
 • - jobbe kontinuerlig for å forenkle regelverk og digitalisere flest mulig tjenester
 • - at kommunen skal jobbe aktivt med bredbåndsutbygging
 • - fortsatt ha en restriktiv jordvernspolitikk
 • - ha utvikling i hele kommunen og at kommunen IKKE skal være en bremsekloss
 • - satse og utvikle Nordlia som en bostedsperle ved Gjøvik
 • - legge til rette for mer privat næringsliv inn i kommunen
 • - at Eiendomsselskapet omstruktureres og brukes mer aktivt i utviklingen av kommunen
 • - verne om eiendomsretten og fjerne unødvendige begrensninger på egen eiendom

FrP vil jobbe for mindre byråkrati, enklere søknadsprosesser og at kommunen skal bli mer løsningsorientert. Vi skal jobbe for at Østre Toten blir en JA-kommune og en etablererkommune. Østre Toten er kommunen som har fornøyde innbyggere, gode barnehagetilbud og skoler og et rikt og yrende fritidsliv.

Mange innbyggere sitter igjen med et negativt inntrykk når de har byggesaker eller ønsker en utvikling i kommunen. Tilbakemeldinger kommer på tungrodde systemer og en spesiell evne til å finne problemene og ikke løsninger. Dette er ting vi må rydde opp i og ikke feie under et teppe!

Det er en fattig trøst at Fylkesmannens innsigelser mot utviklingen i Østre Toten er enda verre. Med FrP i regjering har kommunen vunnet frem sine saker i Departementet og Østre Toten FrP vil alltid følge fornuften og kjøre alle saker helt til topps. Vi tar med glede kampen for utviklingen i kommunen vår!

Fremskrittspartiet vil jobbe kontinuerlig for å forenkle regelverk og digitalisere flest mulig tjenester. Dette betyr at de som ønsker kan få dette enkelt og raskt samtidig som de som ikke er digitale vil bli ivaretatt.

Bredbåndsutbygging blir en av de viktigste innvesteringene vi gjør for å få innbyggere til bygda vår, samt for at særskilt eldre mennesker kan få trygghet og bedre liv med velferdsteknologi. Kommunen SKAL være en støttespiller for innbyggere og utbyggere av bredbånd og hjelpe til med praktisk bistand og søknader. Kommunen skal gjøre sin infrastruktur tilgjengelig for utbygging.

Østre Toten er en landbrukskomme med god matjord. Vi står for en restriktiv jordvernpolitikk og det bør være store samfunnsmessige hensyn som veier inn dersom matjord skal omdisponeres. Jorden er en ressurs som det tar mange årtier å opparbeide mens det tar uker å ødelegge.

Kommunesenteret Lena er inneklemt mellom noe av den beste matjorden i Norge. Derfor er det viktig at vi ikke bare låser oss på en sentralisering og fortetting rundt kommunesenteret. Det er viktig at vi kan utnytte all plass som ikke er matjord ute i grendene også og ha en flott utvikling der.

Vi ønsker oss utvikling i hele kommunen og mener at kommunen til tider har vært en bremsekloss for dette. Kommunen har ment at enkelte områder ikke er egnet for den typen hus eller bedrifter og da jobbet aktivt mot utviklingen. Dette er feil tankegang. Om vi ønsker en spesiell utvikling i deler av kommunen må vi legge til rette for at utviklingen skjer der FORDI det er det beste stedet, ikke bare fordi man mener det er den beste utviklingen.

FrP ser nødvendigheten av at Lena utvikler seg som kommunesenter. Men det behøver ikke bety at man skal hindre naturlige utviklinger andre steder i kommunen. Man bør heller legge mer til rette for at ønsket utvikling skjer der den er ønsket.

Nordlia må det satses på da dette er vår «utkant» mot Gjøvik. Kvalitetene i Nordlia som nærhet til byen, Østre Totens landlige preg samt nærhet til Mjøsa må vi bygge oppunder. Fordelene man har ved å være en del av Østre Toten kommune samtidig som man tør å dyrke nærheten til Gjøvik sentrum vil være en suksessfaktor for utviklingen i Nordlia. Kommunens tjenester kan man få elektronisk og vi må legge til rette for en god skole og barnehage.

Kommunens organisasjon er stor og det er mange som er ansatt her, men vi kan ikke drive en kommune på skattepenger fra de man ansetter selv. Vi trenger privat næringsliv inn i kommunen som kan skape arbeidsplasser og tilflytting. Dette må kommunen legge til rette for med blant annet infrastruktur og ferdige tomter, gjerne ferdig bygg. Eiendomsselskapet er en støttespiller som bør brukes her. Dette handler om å sikre fremtiden for kommunen og innbyggerne!

Eiendomsselskapet mangler friheter for å tenke nytt og bruke alle virkemidlene de kan for å utvikle kommunen vår. Det trengs nye metoder, tanker og vilje for å skape en utvikling som er Østre Toten verdig. Kommunen legger også for mange bånd og hindringer på selskapet til at det kan nå sitt fulle potensiale.

Privat eiendomsrett er en av de grunnleggende rettighetene i vårt demokrati. Vi motsetter oss inngrep i den private eiendomsretten. Hvorfor skal du på din egen eiendom ikke få kunne bygge en garasje som er tilpasset dine behov om du har plass til den og naboene er enige? Hvorfor skal du ikke få kunne skifte vindu engang uten at du må sende søknad i duplikat? Hvorfor skal kommunen legge enorme begrensninger på din eiendom?

FrP har alltid jobbet sterkt mot inngrepet i den private eiendomsretten. Vi gir oss ikke før kommunedelplanen er til å leve med for folk flest!

ØKONOMI OG ORGANISASJON

 • Østre Toten FrP vil:
 • - redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten
 • - arbeide for færre byråkrater i kommunen
 • - at kommunen fungerer mer som en bedrift
 • - at Østre Toten skal bli en LEAN kommune
 • - holde gebyrer på minimum og etterse selvkosten
 • - gjennomgå drift og forvaltning av kommunalteknisk infrastruktur
 • - ikke ha en uvettig bruk av konsulenter
 • - vurdere eierformen til kommunale bygg og minske vedlikeholdsetterslepet

Våre hjem skal ikke være skatteobjekter. Eiendomsskatt er en usosial form for skatt som ikke er en betaling for en spesifikk tjeneste, og som rammer innbyggerne uavhengig av den enkeltes betalingsevne.

Fremskrittspartiet vil arbeide for å redusere eiendomsskatten i Østre Toten kommune de nærmeste årene og på sikt fjerne eiendomsskatten helt. Det handler om å prioritere annerledes, prøve nye løsninger i samarbeid med innbyggerne og næringslivet for å takle de utfordringene kommunen møter.

Vi vil jobbe for færre byråkrater i kommunen. Hvor mange rapporter og «papirer» blir flyttet rundt på en dag i Rådhuset? Digitalisering, LEAN og forenkling er nødvendig og det hadde vært sunt å vurdere hvor mange leder / mellomlederstillinger man har behov for. Kommunen bør fungere mer som en bedrift. Det stiller høyere krav og man må stå ansvarlig for bruk av penger om man ikke tenker økonomisk.

Østre Toten bør bli en LEAN kommune. Man må få en arbeidseffektivisering og finne systemer som gir rasjonell drift. Ser man over til Vestre Toten og Raufosstunet så hadde de 1 prosents sykefravær, noe de lovpriste LEAN for. LEAN gir et positivt arbeidsmiljø med mindre skader og sykefravær.

Gebyrer og egenbetalinger på kommunens kjerneområder skal utelukkende benyttes ved kjøp av tjenester, og skal maksimalt settes til selvkost ved å produsere de aktuelle tjenestene. Tobakksavgiften er ett eksempel på en avgift som ble skrudd til maks og regnestykket ble trolig laget for å passe tallene. FrP vil jobbe mot en slik tankegang.

Østre Toten er en spredtbygd kommune og det koster å ha vann og avløp over slike avstander. Avgiftene er høye og det er estimert at de skal øke betydelig. Vi ønsker å sette en brems på dette da markedet for slike tjenester er sprengt. Vi må utnytte det vi har samt få flere tilkoblet der det er økonomisk forsvarlig og ta ting over tid når det er rimeligere.

Vi har jobbet de siste fire årene med å se på kommunens infrastruktur og her er det mye å ta tak i. Eierform på kommunale bygg (se egen sak lengre ned), utbyggingstakten i vann- og avløp, hva kommunen faktisk kan gjøre selv og ikke minst en opparbeiding av en «gartneravdeling» som vi er meget kritiske til.

Mange mener med rette at kommunen har en uvettig bruk av konsulenter. Konsulenter er innleid av ulike årsaker. Det er ikke alt kommunen rekker å gjøre selv og at man da leier inn konsulenter for å gjøre deler av jobben. Det skjer at konsulenter hyres for at kommunen kan «stille seg fri» og ofte når kommunen mangler kompetanse på ett område. Trenden på konsulentbruk har vært nedadgående men nå peker pilene oppover igjen. Vi må skape et miljø som innehar nødvendig kompetanse der dyktige medarbeidere vil jobbe.


Kommunale eiendommer

Kommunen har mange eiendommer i varierende grad av forfall. Det er en kjensgjerning at det ikke prioriteres nok penger til vedlikehold. I forrige kommunestyreperiode ble det satt opp en handlingsplan som sier hvor mye penger som årlig bør brukes på vedlikehold. Denne er ikke fulgt opp.

Man kan spørre seg om det er politisk vilje til å ta løpende vedlikehold. Alle husker ordføreren som fikk til rundkjøring, men husker folk ordføreren som sparer kommunen for millioner ved å holde ting ved like?

Dagens situasjon er at ting forfaller og da blir det dyre enkeltinvesteringer for å få ting i grei stand igjen. Kvaliteten på lokasjonene forfaller og kvaliteten på tjenestene som tilbys lider også på grunn av dette.

Østre Toten FrP vil gjøre noe med dette. Vi ønsker å gå gjennom listen over bygg og eiendommer kommunen har og selge unna det vi ikke bruker. Vi ønsker også et kritisk blikk på dagens bruk i alle lokasjoner og se om det er optimalt.

Vi kunne tenkt oss at de fleste lokasjonene kommunen har føres over til et eget eiendomsselskap. Til dette selskapet flyttes eiendommene og tilhørende gjeld, samt driftspersonell. Selskapet vil da måtte kreve inn husleie av kommunens enheter for å sikre rente- og avdragsbetalinger samt løpende drift. Dette vil gi positive gevinster:

- Eiendommene blir bedre vedlikeholdt

- Leiekostnader for ulike tiltak i kommunal regi blir synliggjort

- Kommunale enheter vil vurdere sitt arealbehov

- Eiendommer kan bli frigjort for salg eller omgjort til næring / bolig

- Selskapet vil bedre tilpasse bemanningen til behovet enn kommunen

- Enklere budsjett og styring for kommunen

Vi har fremmet forslag om dette og vi fortsetter til dette undersøkes. Man må også undersøke hvilke lokasjoner som kan overdras til et selskap og hvilke som kommunen selv MÅ eie. Det er viktig å undersøke hva som er best med tanke på byggeprosjekter eller utbedringer på lokasjonene. Man må også undersøke om kommunens innkjøpsavtaler kan benyttes av det nye selskapet.

En tanke kan også være at Eiendomsselskapet innoveres til å ha en slik rolle. Det er mye som må utredes, men dette er et viktig grep som kan stoppe forfallet, vise kostnader og bedre tjenestene!

Ressursforvaltning og avfallshåndtering

Vi vil arbeide for en rasjonell, miljøvennlig og effektiv håndtering av avfall fra husholdninger og bedrifter. Det er riktig med differensierte avfallsgebyrer.

Overskudd fra Horisont Miljøpark bør brukes til å tilbakebetale gebyrer frivillige lag og organisasjoner har betalt for å kvitte seg med avfall.

Vi mener det bør utredes kostnader og miljøgevinster om innbyggere kan levere små mengder restavfall gratis på Kraby Miljøstasjon.

Østre Toten FrP mener også at Miljøstasjonen kan brukes som et gjenbrukstorg der ting som er kastet kan enten hentes gratis eller selges rimelig for å finansiere ordningen. Ser man på miljøet så er gjenbruk viktig og riktig.

ETTERORD – HVORFOR VELGE FRP?

Nå har du forhåpentligvis lest vårt valgkampprogram der har vi beskrevet mange muligheter for vår kommune. Forhåpentligvis har du funnet saker som engasjerer deg og som du ønsker vi skal gjennomføre i Østre Toten.

Du finner sannsynligvis ikke ett parti i Norge som du er enig med alt i. Derfor er det viktig å finne partiet der du er enig i mest eller som vil jobbe for de sakene du er engasjert i.

Veldig viktig er det også å sjekke opp om partiet faktisk har jobbet for valgkampprogrammet og det de har lovet. Der har Østre Toten FrP gjort en kjempejobb og innsats og har faktisk fremmet alt i programmet fra 2015.

Vi har laget ett eget «Politisk regnskap» der vi viser hva vi har gjort. Det viser at vi faktisk gjør en forskjell i kommunen vår og at vi jobber for det som står skrevet i valgkampprogrammet.

Kommunen trenger et aktivt parti som stiller krav og spørsmål. Et parti som tar problemer på alvor og verner om de svake. Et parti som er sultne på frihet, utvikling og trygghet, Det partiet er FrP.

Vi ser mulighetene- du har valget! – Godt valg 9. september!

© Copyright 2021 Østre Toten FrP

Made with ‌

Website Design Program